Regulamin procesu zamawiania bezpłatnej próbki CEDRAL na cedral.pl

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Proces zamawiania bezpłatnej próbki CEDRAL jest organizowany przez Siniat sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przecławskiej 8, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000114321, kapitał zakładowy 135.900.000,00 zł, NIP: 8522097221, REGON: 811145245 (określany dalej jako „Organizator”).
1.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnej chwili.
1.3. Zamówienie bezpłatnej próbki CEDRAL jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu procesu zamawiania bezpłatnej próbki CEDRAL
1.4. Próbkę można zamówić wyłącznie wypełniając i wysyłając formularz zamówienia umieszczony na www.cedral.pl lub www.cedralsidings.com/plpl

2.Uczestnicy procesu zamawiania bezpłatnejpróbki CEDRAL

2.1. Zamówienia bezpłatnej próbki CEDRAL może dokonać każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w wieku powyżej 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której można dostarczyć produkt na adres w Polsce (zwanej dalej terytorium), spełniająca warunki określone poniżej.
2.2. Zamówienia bezpłatnej próbki CEDRAL nie mogą dokonać pracownicy Organizatora oraz ich bliscy, pracownicy firmy, której organizator powierzył organizację wysyłek próbek sprzedawcy produktów organizatora, a także przedsiębiorcy.

3.Warunki udziału w procesie zamawiania bezpłatnej próbki CEDRAL

3.1. Warunkiem udziału jest złożenie zamówienia na bezpłatną próbkę poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego na stronie internetowej www.cedral.pl lub www.cedralsidings.com/plpl
3.2. Uczestnik obowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia następujących danych: imię,
nazwisko, adres do wysyłki próbek, telefon oraz email.
3.3. Uczestnik obowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy
wyżej wymienionych informacji, jak i prawdziwych danych osobowych. Za podanie nieprawdziwych
danych odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
3.4. Podanie niekompletnych danych w formularzu może spowodować brak dostarczenia próbki.

4. Zasady reali zacji dostawy próbek

4.1. Uczestnik ma prawo do złożenia zamówienia na bezpłatne próbki CEDRAL jeden raz na 12 miesięcy dla podanego w formularzu adresu wysyłki.
4.2 Uczestnik składając zamówienie może zamówić jedną lub dwie wskazane przez siebie próbki z oferty dostępnej na www.cedral.pl lub www.cedralsidings.com/plpl Niezależnie od ilości zamówionych
próbek kolejne zamówienie na ten sam adres wysyłki Uczestnik będzie mógł zrealizować po upływie okresu, o jakim mowa w 4.1.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania zestawu trzech próbek nawet w przypadku gdy Uczestnik złoży zamówienie tylko na jedną lub dwie próbki.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo niezrealizowania wysyłki zamówienia bezpłatnej próbki CEDRAL w przypadku braku dostępności zamówionego koloru. Organizator w takiej sytuacji skontaktuje się
z Uczestnikiem procesu zamówienia bezpłatnej próbki CEDRAL w celu zaproponowania zamiennika do koloru, który nie może zostać wysłany.
4.5. W sytuacji, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany zamiennikami dla próbek, jakie zamówił, Organizator prześle Uczestnikowi informację o możliwym terminie realizacji zamówienia jak tylko będą
dostępne próbki, które zostały wypisane w formularzu zamówienia.
4.6. Jeżeli wszystkie zamówione przez Uczestnika próbki CEDRAL będą dostępne w momencie potwierdzenia przez Uczestnika linka wysłanego na wskazany adres Organizator dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało wysłane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
potwierdzenia linku.
4.7. Każda z próbek jest wielkości 60 mm x 190 mm x 10 mm w przypadku CEDRAL LAP lub 60 mm x 186 mm x 12mm w przypadku CEDRAL Click. Próbki będą dostarczane za pomocą kuriera.
4.8. Jeżeli Uczestnik poda organizatorowi nieprawdziwe dane lub dane, które mogą wywołać uzasadnione
podejrzenie, że Uczestnik działał nieuczciwie lub podał nieprawdziwe dane, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do niezrealizowania przesłania bezpłatnej próbki.
4.9. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z uczestnictwa w procesie zamówienia bezpłatnej próbki poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez przesłanie go na adres email
elewacje@cedral.pl Po otrzymaniu takiego oświadczenia, Organizator nie jest zobowiązany do przesłania bezpłatnej próbki Uczestnikowi, jeżeli zobowiązanie to nie zostało wykonane przed dniem otrzymania oświadczenia Uczestnika.

5. dane osobowe

5.1. Aby dokonać zamówienia bezpłatnej próbki CEDRAL Uczestnik musi podać określone w punkcie 3.2 wymagane przez formularz dane osobowe. Dane te są gromadzone przez Organizatora, który pełni funkcję administratora danych.
5.2. Udostępnianie swoich danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Brak ich przekazania uniemożliwi jednak skuteczne zamówienie bezpłatnej próbki CEDRAL.
5.3. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora poprzez ich udostępnienie innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w procesie dostawy próbki
w celu jej dostarczenia, jak również podmiotom należącym do grupy dystrybutorów CEDRAL współpracujących z organizatorem wskazanych na stronie www.cedral.pl oraz www.cedralsidings.com/plpl w celu złożenia Uczestnikowi oferty. Składając zamówienie, co stanowi
WWW.CEDRAL.PL akceptację warunków procesu dostawy próbek CEDRAL zawartych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych do wyżej wymienionych podmiotów w celach powyżej wskazanych.
5.4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez Organizatora, ma prawo
żądać poprawy lub wykasowania danych oraz wnosić zastrzeżenia co do tych danych, jak również korzystać z innych praw przewidzianych przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych.
5.5. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgody określone w punkcie 5.3, które mogą być w każdym czasie cofnięte na wniosek Uczestnika złożony za pośrednictwem drogi elektronicznej (na maila elewacje@cedral.pl). Organizator niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia, usuwa wszelkie dane przechowywane dotyczące Uczestnika. Cofnięcie zgody jak w zdaniu poprzedzającym jest równoważne w skutkach z oświadczeniem o odstąpieniu przez Uczestnika od zamówienia próbki/
próbek CEDRAL.

6 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: elewacje@cedral.pl Wiadomość powinna zawierać opis zarzutu stawianego pod adresem
Organizatora.
6.2. Organizator obowiązany jest do ustosunkowania się do otrzymanej reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
6.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.